Zásady ochrany osobních údajů

Palasio JI s.r.o., IČO: 06524605, se sídlem v ulici Rooseveltova 35/15, 301 00, Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Zpracování údajů:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s registrací do našeho internetového obchodu www.palasio.cz (např. v rámci objednávky našich produktů, přihlášením k odběru newsletterů, atd.)

Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje:

– jméno

– příjmení

– adresa

– datum narození

– e-mail

– telefon

a dále údaje, které získáme

– soubory cookies (v případě online služeb)

Důvody zpracování údajů:

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je že budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány. Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval.)

Naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů

– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

– osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí

– osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují

– poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

– obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.

– inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti

– provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou

– provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. 

– každý, kdo požaduje vaše osobní údaje, musí mít k jejich využití váš souhlas nebo ho ke shromažďování osobních údajů musí opravňovat zákon (máte právo vědět, který)

– pozorně si přečtěte dokument, který podepisujete. Jen na základě podmínek uvedených v dokumentu, vámi podepsaných a odsouhlasených, mohou být vaše osobní údaje dále využívány

– souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být vědomý, svobodný a informovaný; jako takový může být poskytnut pouze v případě, že obdržíte veškeré potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů, proto nepodléhejte žádnému nátlaku a ptejte se na vše, co Vám v podepisovaném dokumentu není jasné, především pak komu, proč a na jak dlouho své osobní údaje poskytujete. Své osobní údaje sdělujte, pokud cítíte, že máte zajištěno soukromí, nikoliv v situaci, kde je může slyšet i někdo nepovolaný

– máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás dotčený subjekt shromažďuje. Pokud zjistíte, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, máte zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz

– vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování

– je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie vašich osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad) bez vašeho souhlasu, vyjma zákonem stanovených případů (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

– pro evidenci vstupu do budov nesmí být vyžadováno vaše rodné číslo, plně dostačující je vaše jméno a příjmení, případně číslo občanského průkazu (v případě pracovního jednání služebního průkazu)

– pokud jste své osobní údaje ukládal na nějaké záznamové zařízení (např. počítačový pevný disk), před případným prodejem ho pomocí zvláštních programových prostředků důkladně smažte. Běžné přeinstalování či jednoduché smazání není dostatečnou zárukou zničení uložených údajů

– buďte opatrní při zasílání Vašich osobních údajů pomocí elektronických prostředků. Mějte vždy na paměti, že komunikační kanály mohou být „odposlouchávány“ neoprávněnou osobou. Pokud již musíte takovou formu přenosu použít, využívejte v co největší míře standardní prostředky šifrování nebo certifikace (ssl protokoly, podpisové certifikáty nebo jednorázová zabezpečovací hesla)

– vždy musíte být upozorněni, ve většině případů alespoň nástěnným piktogramem, že se pohybujete v prostoru sledovaném kamerovými systémy. Kamerové sledování je nepřípustné v prostorách určených pro ryze intimní úkony (např. toalety, koupelny, prostory vyhrazené k převlékání apod.).

U příležitosti Dne ochrany osobních údajů 28. 1. 2014 vydaly Rada Evropy a Agentura pro základní práva EU (FRA) praktického průvodce po regulaci ochrany osobních údajů na  evropském kontinentě. Jedná se o sumarizaci a vysvětlení principů tzv. Úmluvy 108, která vstoupila v život roku 1981 a  je dnes účinná ve 46 evropských státech. V současné době je novelizována v souladu s potřebami reflektovat zdokonalování technických a technologických prostředků. Text uvedené publikace je k dispozici na našich stránkách www.palasio.cz